Seinendan + 12th Tongue Theatre Studio

"Kings of the Road 1980"
"Kings of the Road 2002"

in Korea


Date
"Kings of the Road 1980" 10th-14th July, 2015
"Kings of the Road 2002" 16th-26th July, 2015
Venue
DOOSAN ART CENTER
address: 270 Yeonji-dong Jongno-gu, Seoul
Tel: +82.2.708.5001 ~ 3

"Kings of the Road 1980"   Text, Direction: Oriza Hirata

Played in Japanese with Korean Subtitle


Kings of the Road 1980 pict
Date
10th-14th July, 2015
Cast
Kenichi Akiyama, Satoshi Kobayashi, Hiroshi Ota, Chikako Suzuki, Tadashi Otake, Madoka Murai, Tatsuya Kawamura, Makoto Sato, Tadashi Kaizu, Yuko Kibiki, Taichi Ishimatsu, Tsuyoshi Ito, Kanami Kikuchi, Maki Tomita, Takakuni Moriyama, Shigeru Sato, Lee So Jin, Masahiko Shirota

"Kings of the Road 2002"  Text, Direction: Oriza Hirata, Sung Ki-Woong

Played in Japanese/Korean/English with Korean Subtitle


Kings of the Road 2002 pict
Date
16th-26th July, 2015
Cast
Hiroshi Ota, Tadashi Otake, Madoka Murai, Tatsuya Kawamura, Makoto Sato, Yuko Kibiki, Takakuni Moriyama, Bryerly Long, Shigeru Sato, Chun Jungha, Sun Myungkyoon, Ma Duyoung, Baek Jongseung, Joun Soo Ji, Park Minji, Kang Heeje
 
Staff
Set Design: Itaru Sugiyama
Lighting: Shoko Mishima
Costumes: Aya Masakane
Stage Manaer: Takao Nakanishi, Takako Yoshinari
Subtitle: Aya Nishimoto
Subtitle Assistant: Miyuki Moriuchi, Izumi Sayama
Assistant Director: Ryusei Asahina
Production: Taro Kimoto, Etsuko Hattori, Keiko Ishikawa
Translation: Sung Ki-Woong, Oriza Hirata, Kang Yumi
Web
http://www.doosanartcenter.com/